Souhlas se zpracováním údajů pro zasílání newsletterů

 

1. Zaškrtnutím volby "Chci informovat o akcích a novinkách" udělujete souhlas společnosti Midas International spol. s r.o., IČO: 49 68 07 31, se sídlem Semanín 171, 560 02 Česká Třebová, (dále jen „Správce“), aby zpracovávala nad rámec údajů, které společnost musí zpracovávat na základě právních předpisů tyto osobní údaje:

       e-mail

       IP adresa

2.       Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné za účelem obchodní komunikace s klientem a zasíláním newsletteru a novinek. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let od ukončení registrace.

3.       S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:

   Email: objednavky@midas.cz

Korespondenční adresa: Midas International spol. s r.o., IČO: 49 68 07 31, se sídlem Semanín 171,    560 02 Česká Třebová.

4.       Zpracování osobních údajů (a to nejen výše uvedených, ale i dalších, kde je povinnost zpracování ze zákona) je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

1.       Poskytovatel datového úložiště, poskytovatelé údržby IT systémů a webových stránek

2.       Společnost zajišťující vedení účetnictví, mzdovou agendu

3.       Společnost zajištující daňové poradenství 

4.       Společnosti zasílatelské, přepravní

5.       Emailová adresa je předávána společnosti Heureka

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

       Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo, pokud o to požádá, získat od správce informaci, zda jsou jeho osobní údaje předmětem zpracování.

       Právo na opravu a doplnění – subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. Zároveň má právo, s ohledem na účel zpracování, požádat o doplnění neúplných osobních údajů.

       Právo na výmaz - představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

o    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

o    subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

o    subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

o    osobní údaje byly zpracovány protiprávně, o        osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

       Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, jež se ho týkají, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, a to prostřednictvím původního správce.

       Právo na omezení zpracování - Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:

o    subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit

o    zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití

o    správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

o    subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

       Právo podat stížnost dozorovému úřadu

       Právo vznést námitku proti zpracováním – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

o    zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,

o    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

       Poskytnutí osobních údajů a souhlas se zpracováním jsou dobrovolné, nicméně jejich neposkytnutí či nesouhlas s jejich zpracováním může znamenat překážku například pro registraci nebo přihlášení odběru newsletteru.

       Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je také možné kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce, a to v celém rozsahu nebo jen částečně; takové odvolání však může znamenat, že správce nebude moci poskytnout dle smlouvy dohodnutá plnění. V obou případech to závisí na skutečnosti, zda se jedná o zpracování nezbytné k plnění smlouvy.

Midas International spol. s r.o.

Semanín 171

560 02 Česká Třebová

IČO: 49 68 07 31

DIČ: CZ 49 68 07 31

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Nepovolovat cookiesPovolit vše