Obchodní podmínky

šeobecné obchodní podmínky

společnosti Midas International, spol. s r.o.

Sídlo: Semanín 171, 560 02 Česká Třebová
Identifikační číslo: 49680731
DIČ: CZ49680731

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.midas.cz

Kontaktní údaje Prodávajícího:
Adresa pro doručování:

Midas International spol. s.r.o., Semanín 171, 560 02 Česká Třebová

(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty:objednávky@midas.cz (dále jen „Kontaktní email“)
Telefon: (+420)736 779 160 (dále jen „Kontaktní telefon“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě Midas s.r.o. prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.midas.cz(dále společně rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele.

1.3. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem občanským zákoníkem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.6. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem, se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele. Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i se Všeobecnými obchodními podmínkami pro maloobchod.

2. Vymezení pojmů

2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.

2.3. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou kanalizační systémy a další příbuzné zboží blíže specifikované ve webovém rozhraní.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Nabídkou na uzavření smlouvy je objednávka zboží ze strany Zákazníka. Smlouva vzniká přijetím nabídky ze strany Kupujícího.

3.2. Objednávku je možné učinit osobně na Kontaktní adrese Prodávajícího, písemně prostřednictvím poštovního doručovatele nebo pomocí prostředků komunikace na dálku.

3.3. Pro objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku se použije článek 3 Všeobecných obchodních podmínek pro maloobchod.

3.4. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná.

4. Dodací podmínky

4.1. Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

4.2. Na základě dohody smluvních stran může Prodávající zajistit pro Kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy je povinen hradit Kupující dle platného tarifu dopravce a dle individuálních podmínek.

4.3. Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

4.4. Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Na webovém rozhraní jsou uvedeny katalogové ceny včetně DPH. Ceny jsou dle ceníku platného od 01.01.2022

5.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:
• v hotovosti při osobním odběru na Kontaktní adrese nebo při platbě na dobírku
• bezhotovostně po dodání zboží na základě faktury
Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží bezhotovostně po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

5.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.4. V případě platby fakturou je kupní cena splatná dle individuálních podmínek. Kupní cena je splacena okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího

5.5. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

5.6. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Prodávajíc rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího.

5.7. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč)-pro maloobchod, nebo v eurech (EUR) -pro velkoobchod, ceny jsou přepočítány aktuálním kurzem uvedeným ve webovém rozhraní ke dni objednávky.

5.8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).

6.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.

6.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

6.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Odpovědnost za vady a reklamační řád

7.1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení.

7.2. Práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

7.3. Podmínky odpovědnosti za vady zboží a záruční odpovědnost se řídí obdobně článkem 6. Všeobecných obchodních podmínek pro maloobchod, s výjimkou záruční doby, která činí v případě prodeje dle těchto obchodních podmínek 12 měsíců.

7.4. Kupující uplatňuje nároky z odpovědnosti za vady na Kontaktní adrese Prodávajícího.


8. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky Prodávajícího

8.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění si mohou být Kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:
• uchovávat jako důvěrné;
• neposkytnout je bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě;
• nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smluvního vztahu sjednaného Prodávajícím;
• nevyužít jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl Prodávajícího poškodit.

8.2. Dále se Kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu Prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu Prodávajícím.

8.3. Kupující je oprávněn používat při své obchodní činnosti obchodní značku Prodávajícího, pokud mu k tomu Prodávající udělí písemný souhlas. Používání nesmí poškodit nebo ohrozit pověst Prodávajícího.

9. Rozhodčí doložka

9.1. Všechny spory, které vzniknou z kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

9.2. E-mailové adresy pro vedení řízení on-line si smluvní strany sdělí při uzavírání smlouvy.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.  E-shop

Zboží objendané přes e-shop dodáváme pouze po ČR v Kč

1. Platební podmínky

Cena každého výrobku je v e-shopu uváděna vždy včetně DPH. 

Platba za objednané zboží je realizována třemi způsoby (dobírka, platba předem na účet, platba při osobním převzetí zboží) a záleží na kupujícím, pro který způsob se rozhodne.

Náklady spojené s objednáním zboží na těchto internetových stránkách (náklady na internetové připojení) nese kupující. Ostatní náklady nese prodávající.

Náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu nese v plné výši kupující.

2. Dodací podmínky

2.1. - Způsob dodání zboží

Zboží je dodáváno kupujícímu přepravní společností nebo adekvátní dopravou, se kterou je kupující včas obeznámen. Prodávající garantuje doručení zásilky dle sjednané dodací doby. 

Kupující je povinen bezprostředně při přebírání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) dle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. V takovém případě je nutné sepsat s přepravcem reklamační protokol, pod který se oba, jak kupující, tak přepravce podepíší.

 

2.2 - Dodací lhůty

V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5-ti pracovních dnů. Dodací lhůta je do 48 hodin od předání zásilky přepravci. Kupující svou objednávkou přijímá tyto dodací podmínky. Pokud prodávající z mimořádných důvodů nebude moci dodací lhůty dodržet, neprodleně to oznámí kupujícímu a vyžádá si jeho souhlas se změnou dodací lhůty. Pokud kupující se změnou dodací lhůty nesouhlasí, objednávka je tímto zrušena.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2017

 

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Nepovolovat cookiesPovolit vše